Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Հաշվետվությանդ

Արդեն անձաց տարին անցել էր շատ պրոդուկտիվ, չնայաց այն որ առաջին կիսամյակը իմ մոտ եղել էին առողջական խնդիրներ, բայց դե պատրաստովում ենք մեր համալսարական կյանքին։

Հայոց լեզու։ Հայ մեծերը 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Օտար լեզու; էսսե 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;

Այս տարին ամեն մի սովորողի համար իր ձեվով կարևոր է, շատերը նոր քայլեն անում դեպի շատ անհասկանալի ապագա, շատերի համար դժվար, քչերի համար հեշտ: Ժամանակը թռչում է շատ արագ, հատկապես այս դպրոցում, մենք դեռ պետք է անենք վերջին քայլը՝ նոր հնարավորությունների հայտ բերելու համար: Շնորհավորում եմ բոլորի Ամանորը և ցանկանում եմ, որ սաղ ժպիտով հեռանան այս դպրոցից։

Do you agree or disagree with the following statement?  In my country, young people have a better life today than their parens enjoyed when they were young. 

Time is the most stable currency throughout history, nevertheless, the milieu around it transforms drastically. Nowadays, my country is in a vulnerable position, since the unceasable war has been taking souls and ceasing the economy. Generation after generation, those circumstances did a huge impact on both the mental and physical conditions of the population. Younger people in either our and former generation had faced many obstacles, nonetheless, I consider that today, the country has more durable approach, than 30 years before.

First of all, a glance in the history of the country would show that after more than half of the decade in hands of other systems, it became independent. The rules were shifting day by day, each and every could break the law, as the law wasn’t merely developed. For instance, many manufactories at the end of the twentieth century were robed and sold, without the permission of any worker. The electricity and supply of water were in deficit, the country was in its lowest point. Young adults today have access to learn and improve their knowledge, as society brought tools to search for those people who are built differently.

Secondly, the lawless community had an impact on the life of everyone, regardless of status or amount of money on the bank accounts. Businessmen were abducting and shaping schemes to change the currency, as inflation was fluctuating. This brought the criminal bands to rise and build the whole sub-culture, which has had a distinct impact till nowadays, however back then, people were murdering each other, due to some fiction rules. In today’s condition, the western influence is somehow overcoming, the eastern, therefore the society is more diverse. 

In conclusion, I want to say that the last generation went through huge changes. Individuals tried to fit into the new rules, accordingly, people weren’t able to form a society in which the law had a voice, while today people may hold more chances to move into other countries to share with the knowledge.