Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Tourism in Britain

Tourism is already Britain’s fifth most important industry and it is also the fifth largest tourist industry in the world. It’s growing RAPIDLY: the number of people employed in the industry increased by more than 50,000 a year.

Britain has a rich and varied cultural heritage. COLOURFUL royal ceremonies attract millions of visitors each year.

London has an international reputation for its historic sites, museums and famous institutions. A city of infinite colour and VARIETY, London is both historic and unceasingly modern, at the forefront of fashion, music and art.

Historic cities such as Oxford, Cambridge and Bath are visited by large numbers of FOREIGNERS.

People who travel to Scotland, the Lake District and other areas of upland Britain find unique EXCITING places and scenery which can vary over short distances.

Some of the most popular ATTRACTIONS outside London are the Jorvik Viking Centre in York, the Tudor ship in Portsmouth and National museum of Photography in Bradford.

 

Reported speech

Assignments:1 ; 2

“He works in a bank”
She said that he worked in a bank.
2. “We went out last night”
She said that they had gone out the night before.
3. “I’m coming!”
She said that she was coming.
4. “I was waiting for the bus when he arrived”
She said that she was waiting for the bus when he arrived
5. “ I’d never been there before”
She said that she had never been there before.
6. “I didn’t go to the party”
She told me that she hadn’t gone to the party.
7. “Lucy’ll come later”
She said that Lucy would come later.
8. “He hasn’t eaten breakfast”
She told me that he hadn’t eaten breakfast.
9. “I can help you tomorrow”
She said that she could help me the following day.
10. “You should go to bed early”
She told me that I should go to bed early.
11. “I don’t like chocolate”
She told me that she didn’t like chocolate.
12. “I won’t see you tomorrow”
She said that she wouldn’t see me the following day.
13. “She’s living in Paris for a few months”
She said that she was living in Paris for a few months.
14. “I visited my parents at the weekend”
She told me that she had visited her parents at the weekend.
15. “She hasn’t eaten sushi before”
She said she hadn’t eaten sushi before.
16. “I hadn’t travelled by underground before I came to London”
She said that she hadn’t travelled by underground before she came to London.
17. “They would help if they could”
She said that they would help if they could.
18. “I’ll do the washing-up later”
She told me that she would do the washing-up later.
“He could read when he was three”
She said  that he could read when he was three.
20. “I was sleeping when Julie called”
She said that she was sleeping when Jilie called.

Reported Speech Questions
1. “Where is he?”
She asked me where he was.
2. “What are you doing?”
She asked me what I was doing.
3. “Why did you go out last night?”
She asked me why I had gone out the night before.
4.“Who was that beautiful woman?”
She asked me who that beautiful woman had been.
5. “How is your mother?”
She asked me how my mother was.
6. “What are you going to do at the weekend?”
She asked me what I was going to do at the weekend.
7. “Where will you live after graduation?”
She asked me where I would live after graduation.
8. “What were you doing when I saw you?”
She asked me what I was doing when she saw me
9. “How was the journey?”
She asked me how the journey was .
10. “How often do you go to the cinema?”
She asked me how often I went to the cinema.
11. “Do you live in London?”
She asked me if I lived in London.
12. “Did he arrive on time?”
She asked me if he had arrived on time.
13. “Have you been to Paris?”
She asked me if I had been to Paris.
14. “Can you help me?”
She asked me if I could help her.
15. “Are you working tonight?”
She asked me if I was working that night.
16. “Will you come later?”
She asked me if I would come later.
17. “Do you like coffee?”
She asked me if I liked coffee.
18. “Is this the road to the station?”
She asked me if this was the road to the station.
19. “Did you do your homework?”
She asked me if I had done my homework.
20. “Have you studied reported speech before?”
She asked me if I had studied reported speech before.

Reading

Read the text and match the titles with the paragraphs

National language
Freedom of media
Customs and traditions
Public transport
Geography
Leisure and sport
Modern history
Economic outlook

A. Lithuania is situated on the eastern Baltic coast and borders Latvia in the north, the Kaliningrad region of the Russian Federation and Poland in the southwest, and Belarus in the southwest and east. The geometrical centre of Europe lies in eastern Lithuania 25km north of its capital Vilnius. The landscape varies between lowland plains and hilly uplands and has a complex network of rivers.

B. Lithuania has historically been the least developed of the Baltic republics, with a smaller industrial base and greater dependence on agriculture. Sugar beet, cereals, potatoes and vegetables are the main crops. Lithuania’s foreign trade was gradually changing during the 1990s, and now the European Union, not Russia, is its main trading partner.

C. Lithuanian is the mother tongue for 80% of the population. After the country joined the European Union in 2004 this language has become one of the EU official languages. Lithuania has a large number of dialects for such a small territory, including High Lithuanian and Low Lithuanian.

D. Lithuania offers different opportunities for a nice vacation. You can explore a range of large sand dunes and pine forests while hiking in the Curonian Spit National Park, take part in some action sports in Nida, a village that makes a true paradise for sailing, windsurfing, paragliding and kiting, or try out more extreme sports, such as hot-air ballooning and gliding.

E. Those who are interested in folklore may enjoy their stay in Lithuania in any season of the year. The Mardi Gras celebrations are held in various Lithuanian cities and small towns at the beginning of February. The Folklore Festival is held in Vilnius’ Old Town during in May. There you can see craft fairs, taste traditional dishes, join song and parties and listen to psalms.

F. Lithuania’s TV market is dominated by commercial channels. The radio market is similarly competitive. Lithuania’s media are free and operate independently of the state, and there are no government-owned newspapers. However, politicians do occasionally attempt to influence editorial policy.

G. In cities and towns there are buses and trolleybuses, which usually run from 05.00 to 23.00, but times do vary between routes. You can’t pay the fare to the driver in cash but you can buy coupons from him. Coupons can be also bought at news kiosks before boarding. Minibuses are less crowded but more expensive.

A−5 B−8 C-1 D-6 E-3 F-2 G-4

Հայ-արաբական պայմանագիր

Հայ-արաբական պայմանագիր, 652 թվականին Արաբական խալիֆայության ապագա մայրաքաղաք Դամասկոսում հայոց իշխան և սպարապետ Թեոդորոս Ռշտունու և Ասորիքի կառավարիչ Մուավիայի միջև։

Պայմանգրում ներառված էին հետևյալ կետերը՝

  • Հայաստանը 3 տարի ժամկետով ազատվեց հարկ վճարելուց, որից հետո պետք է վճարեր այնքան, որքան կկամենար
  • Արաբները պարտավորվում էին պաշտպանելու Հայաստանի սահմանները բոլոր հնարավոր հարձակումներից
  • Հայաստանը իրավունք էր ստանում պահելու 15 000-անոց այրուձի, որի ծախսերը պետք է հոգային հայ նախարարները
  • Արաբ ոչ մի պաշտոնյա Հայաստան չէր մտնելու
  • Արաբները Հայաստանի բերդերում չպետք է տեղավորեին կայազորներ

Թեոդորոսը հեռատեսորեն հաշվի էր առնում այն փոփոխությունները, որ տեղի էին ունեցել հարևան երկրներում։ Թուլացած Բյուզանդիան ստիպված էր հոգալ սեփական անվտանգության մասին և զորքերը դուրս էր բերել Հայաստանից:Նման պայմաններում Ռշտունին որոշում ընդունեց կողմնորոշվել դեպի օրեցօր հզորացող Արաբական խալիֆայությունը և պայմանագիր կնքել նրանց հետ։ Պայմանագրի կետեր Արաբական արշավանքներից հետո Թեոդորոս Ռշտունին հայրենիքի ներքին ինքնուրույնությունը պաշտպանելու համար 652 թ. պայմանագիր կնքեց արաբների հետ։ Պայմանգրում ներառված էին հետևյալ կետերը՝ Հայաստանը 3 տարի ժամկետով ազատվեց հարկ վճարելուց, որից հետո պետք է վճարեր այնքան, որքան կկամենար Արաբները պարտավորվում էին պաշտպանելու Հայաստանի սահմանները բոլոր հնարավոր հարձակումներից Հայաստանը իրավունք էր ստանում պահելու 15 000-անոց այրուձի, որի ծախսերը պետք է հոգային հայ նախարարները Արաբ ոչ մի պաշտոնյա Հայաստան չէր մտնելու Արաբները Հայաստանի բերդերում չպետք է տեղավորեին կայազորներ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտավ, երբ Կոստանդ կայսրը 653 թ. 100 հազարանոց զորքով եկավ և կանգ առավ Դերջան գավառում։ Այստեղ նրան դիմավորեց արաբ դեսպանը և զգուշացրեց նրան, որ եթե մտնի Հայաստան, ապա արաբները կդիմավորեն նրան, սակայն կայսրը չլսեց և շարունակեց գրոհը, գրավեց Հայաստանը։ 652 թ. պայմանագրի համաձայն Մուավիան Հայաստան ուղարկեց արաբական զորք և դուրս վռնդեց բյուզանդական զորքին։ Հայաստանը շնորհիվ Թեոդորոս Ռշտունու հեռատես քաղաքականության ձեռք բերեց կիսանկախ վիճակ՝ ձևականորեն ընդունելով արաբական գերիշխանությունը։ Արաբները Հայաստանի նվաճումը ավարտելուց հետո Թեոդորոսին տարան Դամասկոս, որտեղ և մի քանի տարի հետո մահացավ։ Հայ-արաբական համաձայնագիրը չնայած երբեմն խախտվում էր, մեծ նշանակություն ունեցավ, քանի որ, ձևականորեն ճանաչելով արաբական գերիշխանությունը, Հայաստանը մինչև VII դարի վերջ պահպանեց իր փաստական անկախությունը։ Այդ ընթացքում արվեցին մշակույթի ու տնտեսության զարգացման քայլեր։

Հայ-վրացական արաբերությունները

Պատմություն

Հայ և վրաց ժողովուրդների միջև գոյություն է ունեցել դարավոր բարեկամություն։ Նրանք շատ անգամ համատեղ պայքարել են օտար նվաճողների դեմ։ Վրաստանը և Հայաստանը հնում մեկ պետության կազմում են եղել: 13-րդ դարում, մինչ մոնղոլական արշավանքները, ժամանակակից Հայաստանի մեծ մասը կախվածության մեջ է եղել Վրաց թագավորությունից: Հետագայում հայկական և վրացական հողերը եղել են Օսմանյան կայսրության և Սեֆյան Պարսկաստանի կազմում, իսկ 19-րդ դարում Վրաստանը և Հայաստանը անցան Ռուսական կայսրության կազմը: 20-րդ դարում Վրաստանը և Հայաստանը անցել են ԽՍՀՄ կազմը: Երկու հանրապետություններն էլ մասնակցել են Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին: Վերակառուցման ժամանակ Հայաստանը և Վրաստանը պայքարել են ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու համար՝ Մերձբալթյան երկրների հետ միասին և նույնիսկ հրաժարվել են ԽՍՀՄ պահպանման հանրաքվե անցկացնել:

 

Հումանիտար և գիտակրթական շփումներ

Հայաստանի և Վրաստանի միջև հումանիտար և գիտակրթական շփումները հետխորհրդային շրջանում իրականացվում են բավական ցածր մակարդակով։ Հայաստանը (վրացական կողմի համաձայնությամբ) Վրաստանի հայկական դպրոցներին ուղարկում է դասագրքեր (հիմնականում հայոց լեզվի և գրականության), Թբիլիսիի լեզվաբանական համալսարանում կա հայ բանասիրության բաժին (սովորում են հիմնականում Վրաստանի քաղաքացի հայեր), իսկ Երևանի պետական համալսարանում՝ վրացագիտության ոչ մեծ կենտրոն։ Սակայն բուհերի, ակադեմիական ինստիտուտների, թատրոնների, այլ տեսակի գիտական, կրթական և մշակութային կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ համագործակցությունը բավական թույլ է արտահայտված և հիմնականում խորհրդային ժամանակների իներցիայի արդյունք է։

Հայաստանի և Վրաստանի հումանիտար և մշակութային համագործակցության հեռանկարների վրա բացասաբար ազդող լուրջ գործոն է նաև այն, որ Վրաստանում ռուսերենը կորցնում է դիրքերը (հատկապես երիտասարդ սերնդի շրջանում), որն ավանդաբար ազգամիջյան հաղորդակցության և մասնագիտական փոխանակման հիմնական լեզուն է եղել հայերի և վրացիների միջև։

Աշոտ Երկաթ Բագրատունի

Աշոտ Երկաթի բնութագիրը

Ըստ Հովհաննես Դրասխանակերտցու` Աշոտ Երկաթն ազատագրական պատերազմը սկսել է դեռ այն ժամանակ, երբ կենդանի էր հայրը: Արքայազնը, ամենայն հավանականությամբ, կանխազգացել էր Հայոց թագավորի մոտալուտ սպանությունը, ուստի` այլևս չէր հապաղել: Խնդիրն այն է, որ Յուսուֆն իր արշավանքների ընթացքում կարողացել էր գրեթե ամբողջությամբ փլուզել Հայոց թագավորության պետական համակարգը, որի հետևանքով հարցականի տակ էր դրվել նրա գոյությունն ընդհանրապես: Ուստի սպասել չէր կարելի, այլապես կորուստները կդառնային անվերականգնելի: Ստեղծված իրավիճակում հաղթանակի հասնելու համար անհրաժեշտ էր այնպիսի առաջնորդ, ով ունակ կլիներ միավորելու երկրի ցրված ուժերը, վերականգնելու նրանց բարոյահոգեբանական վիճակը և առաջնորդելու կենաց պատերազմի: Ահա´ հենց այդ պատմական անհրաժեշտությունն էր, որ «ծնեց» Աշոտ Երկաթ առաջնորդին, տիրակալ, ով օժտված էր վճռականությամբ և եռանդով, քաջությամբ և զորավարի տաղանդով, ինչպես նաև ուներ առաջմղիչ այնպիսի մի ազդեցիկ դրդապատճառ, ինչպիսին վրեժխնդրությունն էր հոր` Հայոց արքա Սմբատ Ա-ի սպանության համար: Աշոտ Երկաթի մուտքը Հայաստանում տեղի ունեցող դեպքերի հորձանուտ շռնդալից էր: Նրա ղեկավարած առաջին ազատագրական մարտերն ապշեցուցիչ արագությամբ հետևում էին մեկը մյուսին և հաղթական էին:

Աշոտ Երկաթի ժամանակագրությունը

Աշոտ Երկաթի գահակալության շրջանի ժամանակագրությունն ընդհանուր առմամբ ունի հետևյալ ընթացքը: Ա. Աշոտ Երկաթը թագադրվել է 914 թ. սկզբին Սմբատ Ա-ի սպանությունից հետո` շուրջ մեկամյա ազատագրական պատերազմում Հայոց թագավորության կենտրոնական և հյուսիսարևելյան շրջաններն ազատագրելուց հետո: Բ. 915 թ. Աշոտ Երկաթը մեկնում է Կոստանդնուպոլիս` դիմելու կայսեր օգնությանը, քանի որ թագադրությունից հետո աստիճանաբար նրա դեմ էին դուրս եկել նախկին դաշնակիցները, ինչի հետևանքով Յուսուֆի զորքերը նոր ասպատակություններ էին սկսել: Գ. 916 թ. Աշոտ Երկաթը վերադարձել է Բյուզանդիայից և նոր ազատագրական պատերազմ սկսել: Այդ ժամանակ նրանից բացի Հայոց թագավոր էին հռչակվել Գագիկ Արծրունին և Աշոտ Շապուհյանը: Դ. 916-918 թթ. Աշոտ Երկաթը պատերազմում էր իր հիմնական հակառակորդ Աշոտ Շապուհյանի դեմ, որին նա ի վերջո կարողացավ հնազանդության բերել: Ե. 919 թ. Աշոտ Երկաթը դաշնակցային կապեր հաստատեց Յուսուֆ ամիրին փոխարինած Սբուքի հետ` նրա կողմից հռչակվելով շահնշահ: Զ. Մինչև 922 թ. Աշոտ Երկաթի դեմ տեղի են ունենում մի շարք ապստամբություններ, որոնք զգալիորեն խաթարում են Հայոց թագավորի դիրքերը: Է. 922 թ. Յուսուֆի վերադարձից հետո Աշոտ Երկաթը հայտնըվեց ծանր վիճակում, թեև ուժերի գերլարումով կարողացավ 924 թ. նրա զորապետներից Բշրին հաղթել Սևանի ծովամարտում: Ը. 927 թ. Աշոտ Երկաթը նոր ազատամարտ է սկսել և արդեն Յուսուֆի մահվանից հետո Հայոց թագավորությունը մաքրել Ատըրպատականի զորքերից` հաղթանակով ավարտելով երկար տարիների իր պայքարը

Written by ManeTorunyan : Let’s imagine

The panic around the world has shut us down at home and seems to deprive us of our freedom, and the weather outside the window helps us to stay at home and survive.
Today, within the framework of the «Virtual Travel» project, I want us to get out of the current situation together and move to Brazil, a country of infinite colors, art and freedom.

Brazil includes narrow streets, colorful buildings and houses, bright lights, endless music, sea, football and of course colorful and unusual carnivals. All this creates a mood and a great desire to discover Brazil.

Well, let’s go!

Let’s imagine for a moment that we are in the largest and most colorful city in Brazil, Rio de Janeiro. We are located on the top of Mount Corcovado at altitude of 700 meters, as it is the symbol of Rio and of course, the main sight of Brazil, the Redeemer statue of Christ, which by the way is the 5th largest statue of Jesus in the world.

Brazil 25

After imagining  this all, we can consider that the first and the best step has been taken towards the discovery of Brazil. The next important point, of course, is the carnival.     The words, Brazil and Carnival seem to be synonymous, and it is simply impossible to imagine one without the other. We are located in Rio, where the largest and most luxurious carnivals are organized. The number of participants in such carnivals mainly has around two million and lasts for four days. Even imagining gives you a smile. Four days, four different and unusual days. People unite and rejoice, just smile and enjoy life.

 

Take a crazy ride from Rio to the city of Manaus and visit Teatro Amazonas. The theater fascinated me with its colorful and distinctive look, which is typical of Brazil, and believe me, the history of construction is more attractive and interesting. It turns out that during the construction of the theater, goods brought from different countries of the world were used, such as furniture from France, marble from Italy, and steel from England. The top of the theater is covered with 36,000 small ceramic tiles painted in the colors of the Brazilian flag. The first performance took place on January 7, 1897.

Continuing the cultural research, let’s go to the colorful city of El Salvador, which is the cultural center of Brazil. The city is also famous for its beaches, which are different and attractive. The central beach of Salvador, Porto de Barra, is designed for those who prefer peaceful rest, and the beach of Farrol da Barra is famous for its high waves and beautiful scenery, especially at sunset.

Brazil is full of secrets and  trying to discover it only virtual, is simply impossible. I think this is a country that is revealed to each of us in a unique way and you just have to feel it.

As for the question why Brazil? I will answer , it is a country of carelessness and harmony for me, and in this period we really feel the lack of it.

P.S. I hope I was able to cut you off from reality for at least a few minutes and take you with me to bloody Brazil.

Original text

Երեխաների իրավունքները

Права ребенка – это права человека. Это права, которые действуют для всех, независимо от возраста, пола, национальности. Ребенок во многом имеет те же самые права, что и взрослый. Когда говорят о правах ребенка, подразумевают общечеловеческие права. Ведь именно права человека делают нас людьми. Наши права – те принципы, благодаря которым мы ощущаем своё человеческое достоинство.

На мой взгляд, тема «права и обязанности детей» очень важна для каждого ребенка. С юридической точки зрения, ребенком является человек, не достигший 18 лет. До достижения этого возраста у человека еще недостаточно опыта и самостоятельности для самозащиты своих прав. Поэтому, я считаю, что каждому ребенку следует знать, что ему дозволено законом и что он обязан делать.

Права и обязанности неразрывно связаны друг с другом. Так, например, у ребенка есть право на образование и обязанность ходить в школу. Каждый ребенок обязан быть вежлив со старшими людьми: родителями, учителями и т.д. Эти и многие другие обязанности должны выполнять дети. В тоже время государство и различные правозащитные органы обязаны следить за осуществлением прав ребенка.

Я считаю, что в современном мире очень остро стоит проблема ущемления и нарушения прав детей. Огромное количество детей живут в условиях насилия, эксплуатации и жестокого обращения. Во всем мире стараются найти решение данных проблем.

Существуют различные правовые документы, определяющие права детей. Примером такого документа является Конвенция о правах ребенка. В этой Конвенции прописаны такие права ребенка, как право на жизнь, имя, гражданство, право знать своих родителей, право на заботу родителей, право на образование, право на выражение своих взглядов.

Каждое правовое государство старается обеспечить выполнение этих прав. Также в Конвенции прописано о том, что государство обязано помогать родителям и опекунам. Такой помощью, например, могут служить различные социальные пособия.

 

В конце своего сочинения хотел бы сказать, что тема прав и обязанностей детей очень заинтересовала меня, я задумалась о способах решения проблемы ущемления прав детей.

Я пришел к очень простым выводам. Чтобы права ребёнка были защищены, недостаточно написать их на бумаге: надо, чтобы ребёнок знал о них и умел себя защищать. Твои права действительны только в том случае, если ты не нарушаешь права других людей: если сегодня ты нарушаешь чьи-то права, завтра обязательно найдётся тот, кто пренебрежёт твоими правами и нарушит их. Каждое право порождает обязанность.